تائیدیه ها:

درفضای رقابتی اقتصادی کنونی، کیفیت نقش اساسی ایفا مى کند و امروز مدیران مى توانند با سلاح کیفیت درتحقق ماندگاری و دوام سازمانهای اقتصادی خود موفق شوند. برهمین اساس نظامهای مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین ابزارهای کار آمد در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانها محسوب می شوند.
باعنایت به اینکه ایجاد اصلاحات ساختاری در ساز و کارهای مدیریتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، بر این اساس شرکت ازن تجهیز در ساختار سازمانی خود تضمین کیفیت را به عنوان هدف در نظرگرفته و بر اساس استانداردها به سمت اهداف متعالی خود حرکت می کند.