آیا با استفاده از ازن می توان با میکروب ها و باکتری های مضر مقابله کرد؟

صفحه اصلی/آیا با استفاده از ازن می توان با میکروب ها و باکتری های مضر مقابله کرد؟
آیا با استفاده از ازن می توان با میکروب ها و باکتری های مضر مقابله کرد؟

بلی. با استفاده از ازن می توان درشست شوی  بطری ها و افزایش ماندگاری محصولات و بسته بندی ها جهت نگهداری و ارسال آن تا رسیدن به دست مصرف کننده بهره برد. مانند بطری آب معدنی و دوغ، ظروف پنیر، مخازن حمل شیر، بسته بندی سبزیجات و …

in