آیا دستگاه ازن نیاز به شارژ مجدد دارد؟

صفحه اصلی/آیا دستگاه ازن نیاز به شارژ مجدد دارد؟
آیا دستگاه ازن نیاز به شارژ مجدد دارد؟

خیر. ازن قابلیت تولید و بهره وری در محل را دارد و علاوه بر آن نیاز به مخزن ذخیره هم ندارد. لذا ریسک انفجار مخزن ذخیره هم دیگر وجود ندارد.

in