از کاربرد های ازن در صنعت آرد و گندم چیست؟

صفحه اصلی/از کاربرد های ازن در صنعت آرد و گندم چیست؟
از کاربرد های ازن در صنعت آرد و گندم چیست؟

کنترل آفات انباری در سیلوهای گندم و ارتقای کیفیت گندم های آفت زده از کاربرد های ازن در  این صنعت می باشد.

in