موارد کاربرد ازن در ضدعفونی و تصفیه فاضلاب کدام هستند؟

صفحه اصلی/موارد کاربرد ازن در ضدعفونی و تصفیه فاضلاب کدام هستند؟
موارد کاربرد ازن در ضدعفونی و تصفیه فاضلاب کدام هستند؟

کاهش BOD، COD، رنگبری پساب های صنعتی، کاهش فلزات سنگین، کاهش آلودگی های آلی و معدنی و کاهش پاتوژن ها نظیر اشرشیا و کلیفرم مدفوعی و … در فاضلاب بهداشتی

in