میزان ازن لازم برای یک مجموعه پروش ماهی چقدر است ؟

صفحه اصلی/میزان ازن لازم برای یک مجموعه پروش ماهی چقدر است ؟
میزان ازن لازم برای یک مجموعه پروش ماهی چقدر است ؟

میزان ازن لازم با توجه مقدار آلودگی آب مزرعه و مقدار آبی که میخواهیم ضدعفونی کنیم، برآورد می شود .

in