کاربرد ازن زنی در تصفیه خانه های آب شهری چیست ؟

صفحه اصلی/کاربرد ازن زنی در تصفیه خانه های آب شهری چیست ؟
کاربرد ازن زنی در تصفیه خانه های آب شهری چیست ؟

ازن زنی باعث تصفیه ، ضدعفونی و حذف مواد آلی و طعم آب های شهری و روستایی می شود .

in