گاز ازن قابلیت طعم گیری و بو گیری از آب و پساب را دارد؟

صفحه اصلی/گاز ازن قابلیت طعم گیری و بو گیری از آب و پساب را دارد؟
گاز ازن قابلیت طعم گیری و بو گیری از آب و پساب را دارد؟

بله، ازن با اکسید کردن مواد آلی مولد بو، طعم و رنگ این قابلیت را دارد.

in