ازن چگونه باعث رنگبری فاضلاب و پساب های صنعتی می شود؟

صفحه اصلی/ازن چگونه باعث رنگبری فاضلاب و پساب های صنعتی می شود؟
ازن چگونه باعث رنگبری فاضلاب و پساب های صنعتی می شود؟

استفاده از فرآیند اکسایش پیشرفته نظیر ازن زنی برای حذف ترکیبات آلی مقاوم و رنگبری از فاضلاب به خاطر قدرت اکسایش بالای رادیکال OH بسیار موفقیت آمیز بوده است.

in