• شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه- ۱۰ کیلوگرم در ساعت (بصورت چهار ماژول) سال۹۱-۹۰ 
 • شرکت آب و فاضلاب شهر گرمسار  ۶٫۹ کیلوگرم در ساعت (بصورت سه ماژول ۲۳۰۰ گرم در ساعت) سال ۹۰ 
 • شرکت آب و فاضلاب شهر ساوه  ۲ کیلوگرم در ساعت (بصورت ۲ ماژول) سال ۹۲ 
 • شرکت آب منطقه ای استان مازندران (شهر رامسر)- ۶ کیلوگرم در ساعت سال ۹۳ 
 • شرکت آرمان گستر محیط- ۵۰۰ گرم در ساعت در سال ۸۹
 • پرورش ماهی آقای بزرگی دستگاه  ۲۰۰ گرم سال ۹۳
 • پرورش ماهی آقای جاهدی دستگاه  ۱۰۰ گرم  سال ۹۳ 
 • پرورش ماهی آقای شهردادنیا دستگاه  ۲۰۰ گرم  سال ۹۴ 
 • مجتمع چندمنظوره نیاک ۱ دستگاه  ۱۵۰  گرم سال ۹۴
 • مجتمع پرورش ماهی پالنگان۱ ۸۰ گرم سال ۹۴
 • مرکز تکثیر پالنگان۲  دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۴
 • مرکز تحقیقات شیلات ایران دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۴
 • پرورش ماهی آقای عزیزی  دستگاه ۶۰  گرم سال ۹۴
 • مجتمع چندمنظوره نیاک۲ دستگاه ۴۰۰  گرم سال ۹۵ 
 • مجتمع چندمنظوره نیاک ۳۰۰ گرم سال ۹۵
 • پرورش ماهی قزل سراب ۳ دستگاه ۳۰۰  گرم سال ۹۵
 • شرکت آکواپلاس دستگاه  ۲۰۰ گرم سال ۹۵
 • شرکت قزل پارک  ۱ – هاله کله دستگاه ۱۲۰  گرم سال ۹۵
 • شرکت قزل پارک  ۲ – کلیشام دستگاه ۲۰۰ گرم سال ۹۵
 • شرکت قزل پارک  ۳- چالدره دستگاه ۲۰۰ گرم سال ۹۵
 • شرکت قزل دانش دستگاه ۲۴۰ گرم سال ۹۵ 
 • مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری باسوج دستگاه ۱۰۰ گرم سال ۹۵
 • شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم دستگاه ۸۰ گرم سال ۹۵
 • شرکت خرم قزل دستگاه ۸۰ گرم سال ۹۵ 
 • پرورش ماهی سوران دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۵
 • پرورش ماهی آقای میرزایی دستگاه ۲۰۰ گرم سال ۹۶
 • پرورش ماهی آقا عبدی دستگاه ۶۰ گرم سال ۹۶ 
 • پرورش ماهی درناب قزل دستگاه ۶۰ گرم سال ۹۶ 
 • پرورش ماهی آقای شاملی دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۶
 • پرورش ماهی آقای منصوریان دستگاه ۲۰۰ گرم سال ۹۶ 
 • آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی تهران دستگاه ۲۰ گرم سال ۹۶ 
 • مرغداری دماوند دستگاه ۲۰ گرم سال ۸۷

 • نگین صحرای کلاله دستگاه ۱۵ گرم سال ۸۸

 • مرغ مادر کوثر بیدخت حمام، فاز دستگاه ۵۰ گرم سال ۸۹ 

 • مرغداری عرفان دستگاه ۵۰ گرم سال ۹۱ 

 • مرغداری تدین دستگاه ۵۰ گرم سال ۹۱

 • مرغداری سلیمانی دستگاه ۵۰ گرم سال ۹۲

 • مرغداری پرطلایی دستگاه ۳۵*۲ گرم سال ۹۴سال 

 • مرغداری آقای عبدی دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۴

 • شرکت سیمرغ واحد خراسان دستگاه ۱۵-۵۰ سال ۹۵

 • مرغداری فاطمی دستگاه ۶۰ – ۳۵ سال ۹۵ 

 • شرکت سیمرغ دستگاه ۳۵ گرم سال ۹۶ 

 • گاوداری آقای طاهری (مشهد) دستگاه ۵۰ گرم در ساعت  سال ۸۸

 • گاوداری آقای فرامرزی (چناران) دستگاه ۳۵ گرم سال ۸۸

 • گاوداری آقای صالحی (کاشمر) دستگاه ۳۵ گرم در ساعت در سال ۸۹

 • گاوداری آقای قدیری دستگاه ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹

 • گاوداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دستگاه ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹

 • گاوداری آقای سلیمی دستگاه ۳۵ در ساعت در سال ۸۹

 • گاوداری آقای آشنا دستگاه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۰

 • گاوداری سوران (مشهد) دستگاه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۱

 • گاوداری آقای حاجی آبادی (نیشابور) دستگاه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۱

 • استخر مجموعه ورزشی امام خمینی – تهران  ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۸۶ 

 • استخر عمومی نمایشگاه بین المللی ۱۰۰ گرم  در ساعت سال ۸۸

 • استخر شهرداری بروجن ۸۰ گرم در ساعت سال ۸۸

 • استخر مجموعه ورزشی کارگران بروجرد ۸۰ گرم در ساعت  سال ۸۸

 • استخر شرکت گاز پارس جنوبی ۶۰ گرم در ساعت سال ۸۹ 

 • استخردانشگاه الزهرا ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹ 

 • استخر تعاونی مسکن قزوین ۲۰ گرم در ساعت سال ۸۹ 

 • استخر بانک ملت تهران  ۱۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

 • استخر نشاط فردیس کرج ۱۰۰ گرم سال ۹۰

 • استخر مجموعه ورزشی ولیعصر زنجان۱۰۰۹۰

 • استخر کارگران استان آذربایجان غربی ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۰

 • استخر کارگران شهرکرد ۱۰۰ گرم در ساعت سال۹۱

 • استخر کارگران استان قزوین ۱۰۰۹۱

 • استخر مجموعه ورزشی زرافشان تهران۳۵۹۱

 • استخر دانشگاه فارابی ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۲

 • استخرمجموعه ورزشی کوثرنیروی انتظامی زنجان ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۲

 • استخر کارگران بیرجند ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۲

 • سیستم ازن زن جهت استخر شیرجه مجموعه ورزشی آزادی  ۲۰۰ گرم در ساعت سال ۹۳

 • سیستم ازن زن جهت استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی ۱۵۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

 • سیستم ازن زن جهت استخر تمرینی مجموعه ورزشی آزادی ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۳

 • استخر مجموعه ورزشی یاس شهید محلاتی تهران ۱۵۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

 • استخر دانشگاه کاشان ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۳

 • استخر دانشگاه آزاد اسلامشهر ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

 • استخر بانک ملی اهواز ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

 • استخر ایران در تنکابن ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۳

 • استخر دانشگاه شهررضا ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۴ 

 • استخر تربیت بدنی ملک نیا(سنندج) ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۴ 

 • استخر تربیت بدنی جهرم ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۴

 • استخر بنیاد شهید کرمان ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۴ 

 • استخر تالار نگین قزوین سه دستگاه ۱۵۰ گرم و دو دستگاه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۵ 

 • استخر دانشگاه امام حسین ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۵ 

 • استخر راه و شهرسازی شهرکرد یک دستگاه ۶۰ گرم و یک دستگاه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۵  

داروسازی جابرابن حیان ۴۰ گرم در ساعت سال ۸۷

داروسازی رها ۴۰ گرم در ساعت در سال ۹۱

داروسازی ایران هورمون ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۴ 

دارو سازی تهران شیمی ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۵

 شرکت لبنیات تین دامداران ۱۵۰ گرم در ساعت سال ۸۸ 

شرکت لبنیات آذرنوش شرق کوهساران ۶۰ گرم در ساعت سال ۸۸     

شرکت لبنیات بینالود نیشابور ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹  

شرکت  لبنیات اعلا ابرکوه  ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹ 

پگاه آذربایجان شرقی ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹ 

شرکت لبنیات گلبرگ نهاوند  ۳۵ گرم در ساعت سال ۸۹  

بایامهراسپادانا کره ونک  ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۰   

صنایع قدس رضوی ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰   

شرکت لبنیات می ماس ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

شیر پاستوریزه پگاه خراسان رضوی ۱۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

پگاه آذربایجان غربی ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۰ 

شرکت صبح سپید پانل ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۱ 

 مجتمع کشت و صنعت پویا بروجرد ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۲ 

شرکت لبنیات  فجرشاهرود (میامی) ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۲     

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ۶۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

شیر پاستوریزه پگاه گناباد  ۶۰ گرم در ساعت سال ۹۳ 

شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۴ 

شرکت صنایع غذایی آریا راما قم ۸۰ گرم در ساعت سال ۹۵  

فراورده های غذایی رضوی مشهد ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۵   

بسته بندی آّب آشامیدنی سیوا ۳۵ گرم در ساعت سال ۸۶    

بسته بندی آب آشامیدنی واتا ۳۵ گرم در ساعت سال ۸۷  

بسته بندی آب آشامیدنی نستله ۳۵ گرم در ساعت سال ۸۷  

شرکت زمزم شیراز ۵۰ گرم در ساعت سال ۸۹          

شرکت زمزم رشت  ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰    

شرکت زمزم کرمان  ۲۰ گرم در ساعت سال ۹۰  

بسته بندی آب آشامیدنی جواهرده   ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

بسته بندی آب آشامیدنی مبدا  ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰     

بسته بندی آب معدنی آسمان شمال  ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰                  

شرکت آوین پالایش نیرو ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۰   

شرکت تام ایران خودرو ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۰  

شرکت صنایع غذایی خوشگوار ۲۰ گرم در ساعت سال ۹۰ 

بسته بندی آب معدنی تیشان ۶۰ گرم در ساعت سال ۹۱  

بسته بندی آب آشامیدنی ترش و  شیرین ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۱  

شرکت زمزم تبریز ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۱ 

شرکت خوشگوار مشهد ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۲  

شرکت زمزم ارومیه ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۲  

بسته بندی آب معدنی هیسون بندرعباس ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۲  

پارس کوشاب زرین دالکی ۲۰ گرم در ساعت در سال ۹۲  

آب بسته بندی داماش ۱۰۰ گرم در ساعت سال ۹۳   

بسته بندی آب آشامیدنی ارم نوش شیراز- اکوانینا  ۶۰ گرم در ساعت سال ۹۳     

شرکت آب بسته بندی کام آوران شیراز ۵۰ گرم در ساعت سال ۹۴  

خوش طعم اصفهان  ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۴  

بسته بندی آب تسنیم نوش (اردبیل) ۱۰۰ گرم در ساعت سال  ۹۵  

بسته بندی آب نوش(تاجیکستان) ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۵   

آب معدنی کاپیتان  ۳۵ گرم در ساعت در سال ۸۶ 

آب معدنی تکسو ۵۰ گرم در ساعت درسال ۸۹ 

آب معدنی رودان ۵۰ گرم در ساعت در سال ۹۰  

آب معدنی آبفام ۳۵ گرم در ساعت ۹۲  

آب معدنی کولاک غرب ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۳  

آب معدنی کولاک سیاهکل ۶۰ گرم در ساعت سال ۹۴ 

آب معدنی چشمه ساران کوثر(گناباد) ۳۵ گرم در ساعت سال ۹۴  

آب معدنی سامان تجهیز(آقای نعمتی) ۶۰ گرم در ساعت در سال ۹۵  

شرکت صنایع غذایی شهد نارین ۵۰ گرم در ساعت در سال ۹۰  

شرکت تولیدی قارچ توکلی ۵۰ گرم در ساعت در سال ۹۰   

شرکت پدیده دیناروند ۲۰ گرم در ساعت در سال ۹۰   

شرکت کشت و صنعت نانا ۱۰۰ گرم در ساعت در سال ۹۱  

شرکت گسترش بازرگانی کرمان ۵۰ گرم در ساعت در سال ۹۱   

شرکت صنایع غذایی شهد طلایی ۵۰ گرم در ساعت در سال ۹۲  

شرکت بسته بندی تخم مرغ طوس ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۲  

شرکت آرد زرین مشهد ۳۵ گرم در ساعت در سال ۹۴   

شرکت افشان پروتئین سورن ۶۰ گرم در ساعت در سال ۹۵  

و صدها مرکز دیگر …